โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

วันที่สมัครสอบ: 4 — 31 มกราคม 2565

 

ตามที่ สสวท. ประกาศกำหนดวันสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ในรูปแบบการสอบปกติ และยกเลิกการสอบรอบที่ 2 โดยนักเรียนที่ประสงค์จะขอคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบโครงการฯ สามารถกรอกแบบฟอร์มและจัดส่งเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 2-8 เมษายน 2565 ทางไปรษณีย์หรือบริการขนส่งที่สามารถติดตามพัสดุได้เท่านั้น และจะยึดวันประทับตราไปรษณีย์หรือวันที่จัดส่งเอกสารเป็นหลัก นั้น

สสวท. ขอขยายเวลาจัดส่งเอกสารขอคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบโครงการฯ เป็นวันที่ 2-20 เมษายน 2565 และเพิ่มช่องทางการส่งเอกสารพร้อมแนบหลักฐานทั้งหมดในรูปแบบไฟล์สแกนหรือภาพถ่ายที่ชัดเจน ไปยัง สสวท. โดยสรุปการขยายเวลาและเพิ่มช่องทางดังนี้

1) การขยายเวลาการจัดส่งเอกสารเป็น ตั้งแต่วันที่ 2-20 เมษายน 2565

2) การเพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารเป็น 2 ช่องทาง ได้แก่

2.1 ทางไปรษณีย์ไทยหรือบริษัทขนส่งที่ติดตามพัสดุได้

2.2 ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ไปยังลิงก์ https://bit.ly/IPSTGenius2564-3

ตามรายละเอียดแบบฟอร์มและประกาศดังนี้

____________________________________________________________________________________________________________________________________

ตามที่ สสวท. ประกาศเลื่อนสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากพบปัญหาขัดข้องทางเทคนิคของระบบจัดสอบออนไลน์ในการทดสอบเสมือนจริง ออกไปอย่างไม่มีกำหนด นั้น

สสวท. ขอกำหนดวันสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ใหม่ เป็นวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ในรูปแบบการสอบปกติ (On-Site) และยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 โดยพิจารณาตัดสินเหรียญรางวัลจากคะแนนการสอบรอบที่ 1 โดยมีรายละเอียดของการสอบคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก การประกาศผลการสอบ รางวัลสำหรับนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน และการขอคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ ดังประกาศให้ดาวน์โหลดดังนี้