รายการสอบ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร : ประถมศึกษาปีที่ 4-6

โครงการสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร : มัธยมศึกษาปีที่ 3